ใบงานที่ 8 Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART)

ใบงานที่ 8 Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART)

1.วัตถุประสงค์

                1) เพื่อศึกษา Universal Asynchronous Receiver Transmitter

                2) เพื่อศึกษาการเชื่อมต่อ RS-232 ผ่าน IC PIC16F877A ร่วมกับคอมพิวเตอร์

                3) เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน RS-232 ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ

 2.ทฤษฎี

โปรแกรม 8.1 การรับ-ส่งข้อมูล RS232 แบบรอรับค่า

1: /*****************************************/

2: // LAB 8_1 RS-232

3: /*****************************************/

4: // Connector

5: // RS232 use DB9 Line Signal

6: // Set jumper to RX & TX

7: // Port B To LED

8: /*****************************************/

9:

10:

11: #include <16F877A.h>

12: #fuses HS,NOWDT,NOPUT,NOBROWNOUT

13: #use delay(clock=20000000)

14: #use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)

15: #include "LCD.C"

16:

17: int loop_count=1;

18:

19: void main()

20: {

21:         char character=' ';

22:

23:         lcd_init();

24:         lcd_gotoxy(1,1);

25:         printf(lcd_putc," RS232 receiver");

26:         lcd_gotoxy(1,2);

27:         printf(lcd_putc,"Press charecter");

28:

29:         while(TRUE)

30:         {

31:                                 character = getc();

32:

33:                                 output_b(~loop_count++);

34:           

35:                                 lcd_gotoxy(1,1);

36:                                 printf(lcd_putc," RS232 receiver");

37:                                 lcd_gotoxy(1,2);

38:                                 printf(lcd_putc,"character in '%c'",character);

39:

40:                                 printf("Your charecter is '%c'\r\n",character);

41:

42:         }

43: }

***Download ไฟล์ได้จาก***

http://cid-c0a6064779796550.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public

Download คู่มือไม่ได้โปรดแจ้ง electronicpro-1@hotmail.com   
ขอบคุณครับ