Skip to main content

Electronics to the Future

พัฒนางานด้านอิเล็กทรอนิกส์ สู่อนาคต
Discover MoreDiscover More

Electronic Automation Control
System Design

งานออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • ออกแบบงานด้านไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นระบบดั้งเดิม ให้เป็นระบบอัตโนมัติ
 • ออกแบบระบบควบคุมตู้ควบคุม ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • พัฒนาระบบให้เครื่องจักร เพิ่มฟังก์ชันการทำงานตามความต้องการของลูกค้า
 • พัฒนา Solution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในกระบวนการผลิต
 • พัฒนางานด้านการควบคุมให้เข้ากับเทคโนโลยีในอนาคต (Online Control System, Realtime Monitoring, IoT)

Electronic Research & Development (R&D)

งานวิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์
 • ออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นงานต้นแบบด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Prototypes)
 • ออกแบบสินค้าด้านไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ตามความต้องการของลูกค้า (Made to order)
 • ออกแบบกล่องใส่แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ (Cover, Panel, Enclosure)
 • ออกแบบ PCB ตามความต้องการของลูกค้า
 • ออกแบบวงจรให้สามารถทำงานได้ตามความต้องการของลูกค้า
 • ออกแบบงานด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)
 • ออกแบบโปรแกรมทำงานบนคอมพิวเตอร์

Electronic Microcontroller & Assembly

งานประกอบและผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
 • รับประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแบบ SMD และ PTH ลงแผงวงจร (PCB) โดยไม่มีขั้นต่ำ
 • รับประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ลงกล่องทุกรูปแบบโดยไม่มีขั้นต่ำ
 • รับผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก (Mass Production)
 • รับผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) รองรับไฟล์ทุกแบบ ไม่มีขั้นต่ำ
 • รับ Copy แผงวงจรพิมพ์ (PCB) ทุกแบบ

One Stop Service

พัฒนาสินค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มออกแบบถึงขั้นตอนผลิตสินค้าจริง

บริการเก็บข้อมูล สำรวจความต้องการของลูกค้า

บริการออกแบบพัฒนา และผลิตตามความต้องการ

ให้บริการจัดส่งและติดตั้งจนใช้งานได้เป็นอย่างดี

ให้บริการดูแลหลังการขาย มีเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหา