ตอนที่ 4. การเขียนโปรแกรมรับค่าจากสวิตซ์โดยใช้อินเตอร์รับภายนอก

ตอนที่ 4.การเขียนโปรแกรมรับค่าจากสวิตซ์โดยใช้อินเตอร์รับภายนอก(Programming input from switch device with external interrupt)
4.1 ทฤษฎีพื้นฐาน
1. การอินเตอร์รับ (Interrupt)
    1. อินเตอร์รับภายนอก (External Interrupt) 
    2. อินเตอร์รับภายใน (Internal Interrupt) 
4.2 การควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
    1. การเขียนโปรแกรมใช้อินเตอร์รับภายนอกของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
4.3 โจทย์การประยุกต์ใช้งาน
     
  ตอนที่ 2
การเขียนโปรแกรมแสดงผลบนอุปกรณ์แอลอีดี(Programming output on LED device)
2.1 ทฤษฎีพื้นฐาน
2.2 การควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
    1. การเขียนโปรแกรมติดต่ออินพุตเอาท์พุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
    2. การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดทดลอง
2.3 โจทย์การประยุกต์ใช้งาน

***Download ไฟล์ได้จาก***

http://cid-c0a6064779796550.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public

Download คู่มือไม่ได้โปรดแจ้ง electronicpro-1@hotmail.com   
ขอบคุณครับ^^