ใบงานที่ 6 การใช้ TimerCounter

ใบงานที่ 6 การใช้ TimerCounter

1.วัตถุประสงค์

                1) เพื่อศึกษาโครงสร้างของ Timer ภายใน PIC16F877A

                2) เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน Timer0, Timer1 และ Timer2

                3) เพื่อศึกษาโมดูล Capture เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในการนับ

 2.ทฤษฎี

โปรแกรม 6.1 การใช้งาน Timer0 เบื้องต้น

1: /*****************************************/

2: // LAB 6_1 Timer0

3: /*****************************************/

4: // Connector

5: // Port D To LCD with IDE10

6: /*****************************************/

7: #include <16F877A.h>

8: #fuses HS,NOWDT,NOPUT,NOBROWNOUT

9: #use delay(clock=20000000)

10: #include "LCD.C"

11:

12: long Register_Timer=0;

13: long Loop_Count=0;

14:

15: #INT_TIMER0

16: void ISR_TIMER0()

17: {

18:         Loop_Count++;

19: }

20:

21: void main()

22: {

23:         SETUP_TIMER_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);

24:

25:         lcd_init();

26:

27:         ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL);

28:         ENABLE_INTERRUPTS(INT_TIMER0);

29:

30:         Loop_Count=0;

31:         SET_TIMER0(0);

32:   delay_us(10);

33:        

34:            while (true)

35: { Register_Timer=GET_TIMER0();

36:            lcd_gotoxy(1,1);

37:         printf(lcd_putc,"Get Timer=%5Lu",Register_Timer);

38:         lcd_gotoxy(1,2);

39:         printf(lcd_putc,"Int Count=%5Lu",Loop_Count);

40:   delay_ms(400);

41: }   

42: }

***Download ไฟล์ได้จาก***

http://cid-c0a6064779796550.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public

Download คู่มือไม่ได้โปรดแจ้ง electronicpro-1@hotmail.com   
ขอบคุณครับ