ตอนที่ 6. การเขียนโปรแกรมควบคุมตัวสร้างเวลา (Timer)

ตอนที่ 6.การเขียนโปรแกรมควบคุมตัวสร้างเวลา (Timer)(Programming Timer)
6 .1 ทฤษฎีพื้นฐาน
    1. ตัวสร้างเวลา (Timer)
6 .2 การควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
    1. การเขียนโปรแกรมควบคุม Timer ของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
6 .3 โจทย์การประยุกต์ใช้งาน


  ตอนที่ 2
การเขียนโปรแกรมแสดงผลบนอุปกรณ์แอลอีดี(Programming output on LED device)
2.1 ทฤษฎีพื้นฐาน
2.2 การควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
    1. การเขียนโปรแกรมติดต่ออินพุตเอาท์พุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
    2. การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดทดลอง
2.3 โจทย์การประยุกต์ใช้งาน


***Download ไฟล์ได้จาก***


http://cid-c0a6064779796550.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public

Download คู่มือไม่ได้โปรดแจ้ง electronicpro-1@hotmail.com   

ขอบคุณครับ^^