ตอนที่ 7. การเขียนโปรแกรมควบคุมแอลอีดีเมตริกซ์ด้วยเอสพีไอ

ตอนที่ 7.การเขียนโปรแกรมควบคุมแอลอีดีเมตริกซ์ด้วยเอสพีไอ(LED matrix with SPI interface)
7.1 ทฤษฎีพื้นฐาน
    1. แอลอีดีเมตริกซ์ (LED matrix)
    2. การสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม (Serial Data Transmission)
    3. ไอซี 74595
    4. การแสดงผลแบบสแกนที่ละบรรทัด (Scan line)
7.2 การควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
    1. การเขียนโปรแกรมการส่งข้อมูลผ่านเอสพีไอ (SPI)
7.3 โจทย์การประยุกต์ใช้งาน

  ตอนที่ 2
การเขียนโปรแกรมแสดงผลบนอุปกรณ์แอลอีดี(Programming output on LED device)
2.1 ทฤษฎีพื้นฐาน
2.2 การควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
    1. การเขียนโปรแกรมติดต่ออินพุตเอาท์พุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR
    2. การเขียนโปรแกรมบนบอร์ดทดลอง
2.3 โจทย์การประยุกต์ใช้งาน


***Download ไฟล์ได้จาก***


http://cid-c0a6064779796550.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public

Download คู่มือไม่ได้โปรดแจ้ง electronicpro-1@hotmail.com   
ขอบคุณครับ^^