ใบงานที่ 1 การโปรแกรม Microcontroller PIC เบื้องต้น IP and OP


ใบงานที่ 1 การโปรแกรม Microcontroller PIC เบื้องต้น I/P and O/P

1.วัตถุประสงค์

                1) เพื่อศึกษาการอ่านค่าสถานะจากสวิตช์

                2) เพื่อศึกษาการส่งสถานะ Logic ออกทางขา IC

                3) เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน

 2.ทฤษฎี

โปรแกรม 1.1 นับขึ้นแบบไบนารี่แสดงผลทาง LED

1: /*****************************************/

2: // LAB 1_1 output led

3: /*****************************************/

4: // Connector

5: // Port B To LED

6: /*****************************************/

7:

8: #include <16F877A.h>

9: #fuses HS,NOWDT,PUT,NOBROWNOUT

10:#use delay(clock=20000000)

11:

12: void main()

13: {

14:   int count=0;

15:

16:   set_tris_b(0);

17:

18:   while(TRUE)

19:   {

20:     output_b(~count);

21:     delay_ms(100);

22:     count++;

23:   }

24: }

***Download ไฟล์ได้จาก***

http://cid-c0a6064779796550.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public

Download คู่มือไม่ได้โปรดแจ้ง electronicpro-1@hotmail.com   
ขอบคุณครับ