ใบงานที่ 2 Matrix Switch (Keypad)

ใบงานที่ 2 Matrix Switch (Keypad)

1.วัตถุประสงค์

                1) เพื่อศึกษาการทำงานของ Matrix switch

                2) เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านค่าจาก Matrix switch

                3) นำค่าที่ได้จาก Matrix switch ไปประยุกต์ร่วมกับโปรแกรม

 2.ทฤษฎี

โปรแกรม 2.1 การอ่านค่าจาก Matrix Switch แสดงผลทาง LED

1: /*****************************************/

2: // LAB 2_1 Keymatrix & output led

3: /*****************************************/

4: // Connector

5: // Port B To Matrix SW_board with IDE10

6: // Port C To LED

7: /*****************************************/

8:

9:     #include <16F877A.h>

10: #fuses HS,NOWDT,NOPUT,NOBROWNOUT

11: #use delay(clock=20000000)

12:

13: void main()

14: {

15:         int key=0;

16:

17:         set_tris_c(0x00);

18:

19:         while(TRUE)

20:         {

21:                                 output_b(0);

22:                                 set_tris_b(0x0F);

23:

24:                                 key=0;

25:                                 if(input(pin_b0)==0)key=0x10;

26:                                 else if(input(pin_b1)==0)key=0x20;

27:                                 else if(input(pin_b2)==0)key=0x40;

28:                                 else if(input(pin_b3)==0)key=0x80;

29:

30:                                 set_tris_b(0xF0);

31:                                 output_b(0x0F);

32:

33:                                 if(key!=0)

34:                                 {

35:                                                         if(input(pin_b4)==1)key=key+0x01;

36:                                                         else if(input(pin_b5)==1)key=key+0x02;

37:                                                         else if(input(pin_b6)==1)key=key+0x04;

38:                                                         else if(input(pin_b7)==1)key=key+0x08;

39:                                 }

40:                                 output_c(~key);

41:         }

42: }

***Download ไฟล์ได้จาก***

http://cid-c0a6064779796550.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public

Download คู่มือไม่ได้โปรดแจ้ง electronicpro-1@hotmail.com   
ขอบคุณครับ