ใบงานที่ 3 การแสดงผลด้วย 7 Segment Display

ใบงานที่ 3 การแสดงผลด้วย 7 Segment Display

1.วัตถุประสงค์

                1) เพื่อศึกษาโครงสร้างภายในของ 7 Segment

                2) เพื่อศึกษาการนำ 7 Segment ไปประยุกต์ใช้ในการแสดงผลตัวเลข

                3) เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงผล 7 Segment แบบหลายหลัก

 2.ทฤษฎี

               7 Segment  ก็คือโมดูลของหลอด LED ที่สร้างออกมาเป็นรูปของตัวอักษรซึ่งมีมากมายหลายแบบด้วยกัน โดยปกติเราจะนำมาแสดงตัวเลข 0-9 พร้อมทั้งมีจุดที่จะแสดงเป็นทศนิยม ซึ่ง 7 Segment มี 2 ลักษณะ คือ แบบ Cathode ร่วม (Common Cathode) และ แบบ Anode ร่วม (Common Anode) ดังรูป

โปรแกรม 3.1 แสดงเลข 0-9999 ออกทาง 7-Segment

1: /*****************************************/

2: // LAB 3_1 output 7_Segment

3: /*****************************************/

4: // Connector

5: // Port B To Segment_board(Segment) with IDE10

6: // Port C To Segment_board(Common) with IDE10

7: /*****************************************/

8:

9: #include <16F877A.h>

10: #fuses HS,NOWDT,NOPUT,NOBROWNOUT

11: #use delay(clock=20000000)

12:

13: void main()

14: {

15:   char number_segment[10]= {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66

16:                             0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};

17:   unsigned long number=0;

18:   unsigned int number_digit=0;

19:

20:   set_tris_b(0x00);

21:   set_tris_c(0x00);

22:

23:   while(TRUE)

24:   {

25:         for(number=0;number<10000;number++)

26:         {

27:               output_c(0b00000000);

28:               number_digit=number/1000;

29:               output_b(number_segment[number_digit]);

30:               output_c(0b00000001);

31:               delay_ms(1);

32:

33:               output_c(0b00000000);

34:               number_digit=(number/100)%10;

35:               output_b(number_segment[number_digit]);

36:               output_c(0b00000010);

37:               delay_ms(1);

38:

39:               output_c(0b00000000);

40:               number_digit=(number/10)%10;

41:               output_b(number_segment[number_digit]);

42:               output_c(0b00000100);

43:               delay_ms(1);

44:

45:               output_c(0b00000000);

46:               number_digit=number%10;

47:               output_b(number_segment[number_digit]);

48:               output_c(0b00001000);

49:               delay_ms(1);

50:         }

51:   }

52: }

 

***Download ไฟล์ได้จาก***

http://cid-c0a6064779796550.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public

Download คู่มือไม่ได้โปรดแจ้ง electronicpro-1@hotmail.com   
ขอบคุณครับ