ใบงานที่ 7 โมดูลอนาล็อกเป็นดิจิตอล (Analog to Digital )

ใบงานที่ 7 โมดูลอนาล็อกเป็นดิจิตอล (Analog to Digital )

1.วัตถุประสงค์

                1) เพื่อศึกษาโครงสร้างของวงจร Analog to Digital Converter ภายใน PIC16F877A

                2) เพื่อศึกษาโครงสร้างของวงจร Comparator ภายใน PIC16F877A

                3) เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานโมดูลแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล

 2.ทฤษฎี

                การ Sampling หมายถึงการสุ่มตัวอย่าง แต่ในการ Sampling ในรูปแบบทางด้านแรงดันหรือสัญญาณนี้เรามักจะอ้างอิงระดับของสัญญาณ เป็นระดับต่างๆตามความละเอียดที่เหมาะสม ซึ่งการ Sampling จะต้องขึ้นอยู่กับความถี่ของการ Sampling และระยะเวลาในการ Sampling สัญญาณแต่ละครั้งด้วย

โปรแกรม 7.1 การอ่านค่าแรงดันผ่านโมดูลแปลงระดับสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอล

1: /*****************************************/

2: // LAB 7_1 ANALOG TO DIGITAL (ADC)

3: /*****************************************/

4: // Connector

5: // Port A To VR_4CH Board with IDE10

6: // Port B To LED

7: /*****************************************/

8:

9: #include <16F877A.h>

10: #fuses HS,NOWDT,NOPUT,NOBROWNOUT

11: #DEVICE ADC=8

12: #use delay(clock=20000000)

13:

14: unsigned long ADC_CH1=0;

15:

16: void main()

17: {

18:         set_tris_a(0x0F);

19:         SETUP_ADC(ADC_CLOCK_DIV_32);

20:         SETUP_ADC_PORTS(AN0);

21:

22:         while(TRUE)

23:         {

24:                                 SET_ADC_CHANNEL(0);

25:                                 delay_us(20);

26:                                 ADC_CH1=READ_ADC();

27:

28:                                 output_b(~ADC_CH1);

29:         }                   

30: }

***Download ไฟล์ได้จาก***

http://cid-c0a6064779796550.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public

Download คู่มือไม่ได้โปรดแจ้ง electronicpro-1@hotmail.com   
ขอบคุณครับ