ใบงานที่ 9 การควบคุมมอเตอร์ (Motor)

ใบงานที่ 9 การควบคุมมอเตอร์ (Motor)

1.วัตถุประสงค์

                1) เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนของ DC Motor, SERVO Motor และ Stepping Motor

                2) เพื่อศึกษาการเชื่อมต่อมอเตอร์แบบต่างๆเข้ากับ Microcontroller

                3) เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการหมุนของมอเตอร์

 2.ทฤษฎี

โปรแกรม 9.1 การควบคุมความเร็ว DC-MOTOR

1: /*****************************************/

2: // LAB 9_1 Control Speed DC-MOTOR

3: /*****************************************/

4: // Connector

5: // DC+12V & GND

6: // Port B To SW_board with IDE10

7: // Port C To DC_MOTOR Control Board with IDE10

8: /*****************************************/

9:

10: #include <16F877A.h>

11: #fuses HS,NOWDT,NOPUT,NOBROWNOUT

12: #use delay(clock=20000000)

13: #include "LCD.C"

14:

15: #define PWM_MAX_WIDTH 100

16:

17: int PWM_M1=0,PWM_M2=0;

18: int PWM_WIDTH=0;

19:

20: #INT_TIMER2

21: void PWM_CONTROL()

22: {

23:   if(PWM_M1==0)output_bit(pin_c4,0);

24:   else

25:   {

26:         if(PWM_WIDTH<=PWM_M1)output_bit(pin_c4,1);

27:         else output_bit(pin_c4,0);

28:   }

29:

30:   if(PWM_M2==0)output_bit(pin_c5,0);

31:   else

32:   {

33:         if(PWM_WIDTH<=PWM_M2)output_bit(pin_c5,1);

34:         else output_bit(pin_c5,0);

35:   }

36:

37:   PWM_WIDTH++;

38:   if(PWM_WIDTH>100)PWM_WIDTH=0;

39:

40: }

41:

42: void main()

43: {

44:   set_tris_b(0xFF);

45:   set_tris_c(0x00);

46:

47:   lcd_init();

48:

49:   SETUP_TIMER_2(T2_DIV_BY_1,0x37,1); //Freq=250Hz

50:   ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL);

51:   ENABLE_INTERRUPTS(INT_TIMER2);

52:

53:   output_bit(pin_c0,1);

54:   output_bit(pin_c2,0);

55:   output_bit(pin_c1,1);

56:   output_bit(pin_c3,0);

57:

***Download ไฟล์ได้จาก***

http://cid-c0a6064779796550.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public

Download คู่มือไม่ได้โปรดแจ้ง electronicpro-1@hotmail.com   
ขอบคุณครับ