ใบงานที่ 10 การเชื่อมต่อระบบบัส 1 สายและระบบบัส 2 สาย (I2C)

ใบงานที่ 10 การเชื่อมต่อระบบบัส 1 สายและระบบบัส 2 สาย (I2C)

1.วัตถุประสงค์

                1) เพื่อศึกษาระบบและการรับ-ส่งข้อมูลของระบบบัส I2C

                2) เพื่อศึกษาการเชื่อมต่อ PCF8574 ผ่านระบบบัส I2C

                3) เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมอ่านค่าอุณหภูมิจาก IC DS18B20

 2.ทฤษฎี

โปรแกรม 10.1 การอ่านอุณหภูมิจาก DS18B20 ออกทางจอ LCD

1: /*****************************************/

2: // LAB 10_1 DS18B20

3: /*****************************************/

4: // Connector

5: // Port D To LCD with IDE10

6: // PIN_B0 To DQ (DS18B20)

7: /*****************************************/

8:

9: #include <16F877A.h>

10: #fuses HS,NOWDT,NOPUT,NOBROWNOUT

11: #use delay(clock=20000000)

12: #include <TOUCH.C>

13: #include "LCD.C"

14:

15: long Read_temp=0,buffer[10];

16: long Temp=0,Dot_Temp=0;

17:

18: void Read_ds18B20()

19: {

20:   int i;

21:

22:   if(touch_present())

23:   {

24:         touch_write_byte(0xcc);

25:         touch_write_byte(0x44);

26:         delay_ms(200);

27:         touch_present();

28:         touch_write_byte(0xcc);

29:         touch_write_byte(0xBE);

30:         for(i=0;i<9;i++)

31:         {buffer[i]=touch_read_byte();}

32:

33:         Read_temp=(buffer[1]<<4)|(buffer[0]>>4);

34:         Temp=Read_temp;

35:         Dot_Temp=(((buffer[0]&0x0F)*625));

36:   }

37: }

38: void main()

39: {

40:   set_tris_c(0x00);

41:   lcd_init();

42:

43:   while(TRUE)

44:   {

45:         Read_ds18B20();

46:

47:         lcd_gotoxy(1,1);

48:         printf(lcd_putc," Temp DS18B20");

49:         lcd_gotoxy(1,2);

50:         printf(lcd_putc,"Temp=%2Lu.%04Lu C.",Temp,Dot_Temp);

51:   }

52: }

***Download ไฟล์ได้จาก***

http://cid-c0a6064779796550.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public

Download คู่มือไม่ได้โปรดแจ้ง electronicpro-1@hotmail.com   
ขอบคุณครับ