ใบงานที่ 11 การสื่อสารผ่านสายระยะไกลด้วย RS-485

ใบงานที่ 11 การสื่อสารผ่านสายระยะไกลด้วย RS-485

1.วัตถุประสงค์

                1) เพื่อศึกษารูปแบบการส่งสัญญาณของ RS-485

                2) เพื่อศึกษาการเชื่อมต่อ RS-485 โดยใช้ RS-232 เป็นพื้นฐานในการรับ-ส่งข้อมูล

                3) เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมเพื่อรับส่งข้อมูลผ่าน RS-485

 2.ทฤษฎี

โปรแกรม 11.1 การควบคุม Relay ผ่าน RS-485

1: /*****************************************/

2: // LAB 11_1 RS-485 Control relay

3: /*****************************************/

4: // Connector

5: // Port C To RS-485 Board

6: // +(Board) To 485+ (ET-USB485)

7: // -(Board) To 485- (ET-USB485)

8: // Port B To RELAY Board

9: // Set jumper LOWER0 (RELAY Board)

10: // Set jumper LOWER1 (RELAY Board)

11: // Set jumper LOWER2 (RELAY Board)

12: // Set jumper LOWER3 (RELAY Board)

13:

14: /*****************************************/

15:

16: #include <16F877A.h>

17: #fuses HS,NOWDT,NOPUT,NOBROWNOUT

18: #use delay(clock=20000000)

19: #use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)

20:

21: int Status_out=0;

22: int Send_data=0;

23:

24: #INT_RDA

25: void RECEI_RS485()

26: {

27:   char ch;

28:

29:   ch=getc();

30:   if(Send_data==1)

31:   {

32:         return;

33:   }

34:

35:   if(ch=='1')

36:   {

37:         output_toggle(pin_b0);

38:   }

39:   else if(ch=='2')

40:   {

41:         output_toggle(pin_b1);

42:   }

43:   else if(ch=='3')

44:   {

45:         output_toggle(pin_b2);

46:   }

47:   else if(ch=='4')

48:   {

49:         output_toggle(pin_b3);

50:   }

51:

52:   Status_out=1;

53: }

 

***Download ไฟล์ได้จาก***

http://cid-c0a6064779796550.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public

Download คู่มือไม่ได้โปรดแจ้ง electronicpro-1@hotmail.com   
ขอบคุณครับ