ใบงานที่ 12 การประยุกต์ใช้งาน

ใบงานที่ 12 การประยุกต์ใช้งาน

วัตถุประสงค์

                1) เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมสำหรับนำไปใช้ควบคุมฮาร์ดแวร์อื่นๆ

                2) ประยุกต์การใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์ร่วมกับฮาร์ดแวร์อื่นๆ

                3) เพื่อเพิ่มศักยภาพของการใช้งานไมโครคอนโทรเลอร์

โปรแกรม 12.1 โวลท์มิเตอร์ขนาด 0-5V DC

1: /*****************************************/

2: // LAB 12_1 Volt meter(0-5V)

3: /*****************************************/

4: // Connector

5: // Port A To VR_4CH Board with IDE10

6: // Port D To LCD

7: /*****************************************/

8:

9: #include <16F877A.h>

10: #fuses HS,NOWDT,NOPUT,NOBROWNOUT

11: #DEVICE ADC=10

12: #use delay(clock=20000000)

13: #include "LCD.C"

14:

15: unsigned long ADC_CH1=0;

16: float Volt=0;

17:

18: void main()

19: {

20:   lcd_init();

21:   set_tris_a(0x0F);

22:   SETUP_ADC(ADC_CLOCK_DIV_32);

23:   SETUP_ADC_PORTS(AN0);

24:

25:   SET_ADC_CHANNEL(0);

26:   delay_us(20);

27:

28:   while(TRUE)

29:   {

30:         ADC_CH1=READ_ADC();

31:         Volt=ADC_CH1;

32:         Volt=(Volt*5)/1023;

33:

34:         lcd_gotoxy(1,1);

35:         printf(lcd_putc,"ADC Read is %4Lu",ADC_CH1);

36:         lcd_gotoxy(1,2);

37:         printf(lcd_putc,"Voltage is %.2f",Volt);

38:   }

39: }

 ***Download ไฟล์ได้จาก***


http://cid-c0a6064779796550.skydrive.live.com/browse.aspx/.Public

Download คู่มือไม่ได้โปรดแจ้ง electronicpro-1@hotmail.com   
ขอบคุณครับ